Algemene voorwaarden Zwemles

Algemene voorwaarden Zwemles

ZWEMLES SPORTCENTRUM SONNENBERCH

Activiteiten:  Het geven van zwemles aan kinderen met als doel het behalen van het ABC zwemdiploma zoals deze wordt uitgegeven door de NPZ-NRZ organisatie.

Algemeen
a) Deze door Sportcentrum Sonnenberch opgestelde algemene voorwaarden zijn van toepassing op de zwemles van Sportcentrum Sonnenberch
b) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Sportcentrum Sonnenberch en opdrachtgever, al dan niet zijnde de ouders van een kind, nader te noemen u, gesloten overeenkomsten.
c) Eerder gedateerde algemene voorwaarden worden vervangen door dit exemplaar.

Inschrijven
a) De hoogte van het inschrijfgeld staat vermeld op onze website www.sonnenberch.nl/zwemles
b) Er is ingeschreven op het moment dat het inschrijfgeld op het rekeningnummer van Sportcentrum Sonnenberch is bijgeschreven. Dit dient te geschiede via Ideal of handmatige overschrijving. Na inschrijving ontvangt u een bevestiging en staat u op de definitieve startlijst.
c) Na inschrijving gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden en uw machtiging voor het automatisch maandelijks incasseren van het lesgeld.
d) Wanneer u besluit na inschrijving niet te willen deelnemen aan de zwemlessen bij Sportcentrum Sonnenberch is restitutie van inschrijfgeld niet mogelijk.
e) Alle prijzen zijn inclusief BTW. Sportcentrum Sonnenberch is ten alle tijde gerechtigd om haar prijzen aan te passen in geval van wijzigingen in het BTW tarief. Sportcentrum Sonnenberch is bevoegd op 1 januari van elk kalenderjaar de lesgelden te indexeren.

Abonnement
a) Sportcentrum Sonnenberch werkt met een maand abonnement, welke ingaat vanaf de datum waarop de eerste zwemles plaatsvindt
b) Betaling van lesgeld moet plaats vinden middels automatische incasso; hiertoe kunt u een machtiging tot automatisch incasso geven via de persoonlijke pagina van uw kind.
c) Het lesgeld dient vooruit betaald te worden en is voor de volle kalendermaand. Incasso vindt plaats rond de 25ste van de maand.
d) Bij het aangaan van een abonnement bij Sportcentrum Sonnenberch bent u verplicht een Easyswim zwempakje aan te schaffen. Deze wordt geïncasseerd bij de 1e incasso: € 45,- Het zwempakje wordt uw eigendom. In verband met de veiligheid begint ieder kind met een nieuwe Easyswim zwempakje
e) Afzwemmen is bij Sportcentrum Sonnenberch een losse activiteit. De kosten van het afzwemmen bedragen € 10,- per keer.
f) Bij een geweigerde automatische incasso ontvangt u een e-mail met een verzoek tot betaling op de persoonlijke pagina. Wanneer betaling uitblijft zijn wij gemachtigd uw kind uit de zwemles te verwijderen. De terugboeking termijn voor een reeds afgeschreven automatische incasso is wettelijk bepaald. Eenmalige incasso’s en Ideal-betalingen kunnen niet worden ingetrokken.
g) Bij uitblijvende betaling zal Sportcentrum Sonnenberch de vordering ter incasso uit handen geven. U bent in dat geval naast betaling van de hoofdsom, de daarover verschuldigde rente en de aanmaningskosten, gehouden tot het vergoeden van alle door Sportcentrum Sonnenberch geleden schade, alsmede alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.
h) Blijft er een groep van 4 kinderen of minder over dan zijn wij gerechtigd een andere groep/dag/lesgever aan te bieden. Verplaatsen kan dan noodzakelijk zijn.
i) Bij het aangaan van een zwemles abonnement geldt een opkomstplicht. Bij afwezigheid van 4 aaneengesloten weken, zonder geldige afmelding, zijn wij gemachtigd het zwemles abonnement per direct te beëindigen.

Sluitingsdagen
a) Bij sluitingsdagen opgegeven door Sonnenberch wordt deze automatisch verrekend bij de incasso.
b) Wanneer u er zelf voor kiest niet deel te nemen aan de les wordt deze niet verrekend.

Opzeggen
a) Opzegging dient ten alle tijden schriftelijk/ per mail te gebeuren.
b) De opzegtermijn bedraagt een maand, volgend op de maand van opzegging.
c) Wanneer u na het behalen van het A of B diploma wenst te stoppen met de zwemles van uw kind dient u dit uiterlijk op de dag van het afzwemmen schriftelijk /per mail kenbaar te maken aan ons. Wanneer wij uw opzegging na het behalen van het diploma ontvangen hanteren wij de opzegtermijn van 1 maand. Na het behalen van het C diploma stopt het zwemabonnement automatisch.
d) Opzeggen kan via mail naar zwemlesadmin@sonnenberch.nl

Restitutie lesgelden
a) Bij het afzwemmen vóór het einde van een kalendermaand vindt er geen restitutie plaats van de reeds betaalde lesgelden.
b) Bij het door overmacht geen doorgang vinden van zwemlessen, vindt er van de lopende lesmaand geen restitutie van het lesgeld plaatst.

Privacy
Sportcentrum Sonnenberch gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de wet tot de bescherming van uw persoonsgegevens.  Sportcentrum Sonnenberch is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden in onze klantendatabase opgenomen en verwerkt voor het beheer van het klantenbestand en de aangeboden producten en diensten. Uw gegevens worden niet aan derden doorgegeven zonder uw persoonlijke toestemming en worden niet gebruikt voor reclame doeleinden.

Ziekte / Blessure / Afmelden
a) In geval langdurige ziekte of blessure waardoor men niet aan de zwemles kan meedoen kan in overleg het abonnement tijdelijk stopgezet worden. Dit geldt niet voor vakantie.
b) Tijdelijke stopzetting kan nooit met terugwerkende kracht.
c) Lessen die worden gemist, worden niet verrekend. Bij trouwen of rouwen kunnen we in overleg kijken naar een passende inhaalles, dit kan alleen als er plek is in een les op hetzelfde lesniveau en uiterlijk binnen 1 week voor af na de dag van afwezigheid. De afmelding dient vooraf te worden gedaan.
d) Wij werken niet met inhaaltegoed. Zie punt c voor afmelden.

Openingstijden en onderhoudswerkzaamheden
a) Sportcentrum Sonnenberch is bevoegd de accommodatie te sluiten als gevolg van een calamiteit zonder dat daarvoor kennisgeving plaats moet vinden. Dit geldt ook voor algemeen erkende feestdagen en de schoolvakanties. Alle bovenstaande punten hebben geen consequenties voor het abonnement en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
b) Zomerrooster in de zomervakantie werken wij met een zomerrooster waar u zelf op in moet schrijven via de persoonlijke pagina, de lessen waar u voor ingeschreven heeft moet u betalen, deelt u niet mee aan de ingeschreven les vindt geen restitutie plaats.

Persoonsgegevens
Veranderingen m.b.t. de persoonlijke situatie van de klant (b.v. adres of bankgegevens) dienen direct te worden doorgegeven aan sportcentrum Sonnenberch, of deze past u zelf aan via de persoonlijke pagina.

Aansprakelijkheid
Sportcentrum Sonnenberch is niet aansprakelijk voor enig letsel, ongeval of zoekgeraakt voorwerp van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Sportcentrum Sonnenberch en haar medewerkers. Iedere klant is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en zijn of haar persoonlijke bezittingen. De klant wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Noch het bedrijf, noch de medewerkers zijn verantwoordelijk voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de Sportcentrum Sonnenberch.

Algemene huisregels
Het is de klant bekend dat Sportcentrum Sonnenberch bepaalde huisregels hanteert. Deze huisregels zijn aanwezig in de accommodatie. Sportcentrum Sonnenberch kan de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.

Vragen en/of opmerkingen
Stap 1: Wij willen uw vraag en/of opmerking graag direct beantwoorden. Waar nodig direct zoeken naar een passende oplossing. Daarom vragen we u in eerste instantie altijd eerst contact te zoeken met het dienstdoende personeel in het sportcentrum.

Stap 2: Mocht stap 1 niet direct lukken of passen bij de situatie? Dan vragen we u telefonisch of mail contact met ons op te nemen.
Zwemlesadministratie: Elja Prinsen 038-3317804 of zwemlesadmin@sonnenberch.nl                      Hoofd zwemzaken: Daphne Diender 038-3317804 of zwembad@sonnenberch.nl
Wij nemen uw vraag en/of opmerking altijd serieus en z.s.m. in behandeling.

Slot bepaling
Overeenkomsten tussen u  en Sportcentrum Sonnenberch kunnen alleen per inschrijving via de website worden aangegaan en kunnen alleen d.m.v. aanmelding via onze website worden gewijzigd. Indien u een betaling verricht aangaande producten die gekoppeld zijn aan de zwemlessen die verzorgd worden door Sportcentrum Sonnenberch, verbindt u zich automatisch aan de zwemlesvoorwaarden, algemene voorwaarden en huisregels. Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is, blijven de overige bepalingen gelden. Vragen en/of opmerkingen kunnen schriftelijk worden gesteld aan de directie van Sportcentrum Sonnenberch, info@sonnenberch.nl, Oosterholteweg 18B 8271 PT IJsselmuiden.